مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار دو قرن ۱۳ و ۱۴ هجری جلد ۱ تا ۷
سرشناسه:حبیب‌آبادی، محمدعلی، ۱۳۵۵ - ۱۲۶۹
عنوان و نام پديدآور:مکارم الآثار در احوال رجال دو قرن ۱۳ و ۱۴ هجری : احوال رجال دوره قاجار: مشتمل بر تراجم و شرح احوال اعیان رجال علمی زمان قاجاریه از علماء و حکماء /تالیف میرزامحمدعلی (معلم حبیب‌آبادی).
مشخصات نشر : اصفهان: انجمن کتابخانه‌های عمومی اصفهان.۱۳۲۷
مشخصات ظاهری : ج.مصور، نمونه، عکس
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
يادداشت : فهرست نویسی براساس جلد ششم، ۱۳۶۸
یادداشت : کتابنامه
مندرجات : ج. ۶.وقایع سالهای ۱۲۶۸ -- اواسط ق ۱۲۷۹
مندرجات : ج. ۱ . شرح احوال ۱۱۶ نفر از رجال ۱۲ سال ابتدای قاجاریه از سال ۱۱۹۳ تا سال ۱۲۰۵ق . -ج. ۲ . شرح احوال ۱۲۵ نفر از رجال ۱۱ سال اوائل قاجاریه "از سال ۱۲۰۶ تا سال ۱۲۱۶ ق. -
عنوان دیگر : مکارم الآثار در احوال رجال دو قرن ۱۳ و ۱۴ هجری
موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- سرگذشتنامه.
رده بندی کنگره : DSR۱۳۲۶/ح۲م۷ ۱۳۶۲
رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۴۰۹۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۷۸۱۶
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ جلد ۱؛ جلد ۲؛ جلد ۳؛ جلد ۴؛ جلد ۵؛ جلد ۶؛ جلد ۷