بر آستانه غدیر: گفتارهایی با موضوع غدیر و امامت
غدیر و اختلاف اصحاب پس از پیامبر 
دكتر محمّدهادی قندهاری
موسسه فرهنگی اعراف نور
غدیر۱۴۲۲ - زمستان ۱۳۸۰
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ غدیر و موضع امیر المومنین در عصر خلفا؛ غدير و جایگاه آن در روزگار ما