نقد و بررسی اعجاز صرفه
نویسنده : میرزا علی تنکابنی
ناشر : میرزا علی تنکابنی، نجف اشرف، ۱۴۰۱
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست؛ دیباچه؛ فصل اول: کلیات اعجاز و دیدگاه صرفه در میان معتزله؛ فصل دوم: برخی از مخالفین دیدگاه صرفه؛ فصل سوم: نفی شعر از قرآن کریم با استناد به اقرار قریش؛ فصل چهارم: بیان مهم‌ترین وجوه اعجاز؛ فصل پنجم: آراء دانشمندان امامیه در خصوص اعجاز قرآن؛ فصل ششم: اعجاز صرفه در نزد علمای امامیه؛ فصل هفتم: ارتباط علم بلاغت با فهم اعجاز و علم نحو؛ مصادر تحقیق