آب رفته بازنیاید به جوی خویش: حفظ آبرو از دیدگاه قرآن و روایات
‌سرشناسه:فیروزی، هادی، ۱۳۶۹-
عنوان و نام پديدآور:آب رفته بازنیاید به جوی خویش: حفظ آبرو از دیدگاه قرآن و روایات/ هادی فیروزی.
مشخصات نشر:تهران: میراث فرهیختگان، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری:۲۴۴ ص.
شابک:۴۵۰۰۰۰ریال: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۷۷-۵۶-۹
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:کتابنامه: ص. ۲۳۵ - ۲۴۴ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر:حفظ آبرو از دیدگاه قرآن و روایات.
موضوع:آبرو و حیثیت -- جنبه‌های قرآنی
Prestige‪ -- Qur'anic teaching
رده بندی کنگره:BP۱۰۴
رده بندی دیویی:۲۹۷/۱۵۹
شماره کتابشناسی ملی:۷۵۷۶۰۶۰
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب ؛ مقدمه ؛ فصل اول: کلیات و مفاهیم ؛ فصل دوم: راهکار‌های فردی حفظ آبرو ؛ فصل سوم: راهکار‌های اجتماعی حفظ آبرو ؛ نتیجه گیری ؛ پیشنهادها ؛ فهرست منابع و مآخذ