علم کلام بر اساس تجريد الاعتقاد محقق طوسی
سرشناسه : برنجکار، رضا، ۱۳۴۲-
عنوان قراردادی : تجرید الاعتقاد 
عنوان و نام پدیدآور: علم کلام بر اساس تجريد الاعتقاد محقق طوسی / رضا برنجکار؛ 
[به سفارش ] وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه قرآن و حدیث، مرکز آموزش الکترونیکی. 
مشخصات نشر : قم : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۶. 
مشخصات ظاهری : ۱۶۸ ص. 
فروست: درس نوشتار؛ ۲۵. 
شابک : ۵-۹۷۸-۴۹۳-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی: فیپا 
یادداشت : کتاب حاضر بر اساس کتاب "تجريد الاعتقاد " تالیف خواجه نصیرالدین طوسی است. 
یادداشت: بالای عنوان: متون آموزشی مراکز آموزش الکترونیکی .
یادداشت : کتابنامه : ص . [۱۶۵] - ۱۶۷؛ همچنین به صورت زیرنویس. 
عنوان دیگر: متون آموزشی مراکز آموزش الکترونیکی .
موضوع : نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، ۵۹۷ - ۶۷۲ ق . تجريد الاعتقاد -- نقد و تفسير 
موضوع : کلام شیعه امامیه -- قرن ۷ق. 
موضوع : ۱۳th century - - Imamite Shiites theology 
شناسه افزوده : نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد ، ۵۹۷ - ۶۷۲ ق . تجريد الاعتقاد . شرح 
شناسه افزوده: دانشگاه قرآن و حدیث. مرکز آموزش الکترونیکی 
شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر 
رده بندی کنگره : ۴۰۴۲۳۲۱۳۹۶ تن /BP۲۱۰ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۷۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۳۹۹۷۵ 
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ سخن«متنا»؛ درس نوشتار؛ درس گفتار؛ فهرست مطالب؛ مقدمه ؛ درس اول: اثبات وجود خداوند متعال و قدرت او؛ درس دوم: عمومیت قدرت، صفات علم، حیات و اراده