ربا
سرشناسه : نجفی، هادی، ۱۳۴۲ -
عنوان قراردادی : الآراء الفقهیه قسم‌المکاسب‌المحرمه .فارسی .برگزیده
عنوان و نام پديدآور : ربا/ تالیف هادی نجفی؛ ترجمه سید‌سجاد حسینی‌هرندی.
مشخصات نشر : تهران: چتر دانش، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری : ۱۵۲ ص.؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.
فروست : درآمدهای حرام؛ ۲.
شابک : ۲۵۰۰۰۰ ریال‌۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۴۱۰-۴ : 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : فارسی- عربی.
يادداشت : کتاب حاضر قسمتی از کتاب "الآراء الفقهیه قسم‌المکاسب‌المحرمه" می‌باشد.
یادداشت : کتابنامه: ص [۱۴۷]- ۱۵۲ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : ربا و رباخواری
Usury
بهره (فقه) -- ایران
Interest (Islamic law) -- Iran
بهره (فقه)
Interest (Islamic law)
شناسه افزوده : حسینی هرندی، سیدسجاد، ۱۳۶۸ -، مترجم
رده بندی کنگره : BP۱۹۰/۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۲
شماره کتابشناسی ملی : ۶۲۴۰۷۵۴
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی 
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست؛ سخن ناشر؛ مقدمه؛ ربا؛ فصل اوّل : ربای قرضی؛ فصل دوم : ربای معاملی؛ منابع؛ قرآن کریم