جنگ و صلح در قانون اسلام به ضمیمه رسول اکرم در میدان جنگ
سرشناسه : خدوری ، مجید، ۱۹۰۸ - م. Khadduri, Majid
عنوان و نام پدیدآور : جنگ و صلح در قانون اسلام به ضمیمه رسول اکرم در میدان جنگ/ [مجید خدوری]؛ ترجمه سیدغلامرضا سعیدی؛ به کوشش و مقدمه سیدهادی خسروشاهی.
مشخصات نشر : قم: کلبه شروق، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری : ۵۲۸ ص.
شابک : ۹۷۸۹۶۴۷۲۵۵۲۶۴ :۱۱۰۰۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی:War and peace in the law of Islam.
موضوع : حقوق بین الملل اسلامی
موضوع : جنگ (فقه)
موضوع : جهاد
شناسه افزوده : سعیدی ، سیدغلامرضا، ۱۲۷۴ - ۱۳۶۷.، مترجم
شناسه افزوده : خسروشاهی ، سیدهادی ، ۱۳۱۷ - ، مقدمه نویس
رده بندی کنگره : BP۲۳۰/۱/خ۴ج۹ ۱۳۹۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸۳۴
شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۴۳۰۵۲
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم شهناز محققیان
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مندرجات؛ مقدمه؛ جنگ های صدر اسلام و جنگ های دیگران !؛ اشاره؛ تورات چه می گوید؟؛ عهد جدید چه می گوید؟؛ جهاد در اسلام؛ جنگ های صدر اسلام؛ مقدمه مترجم؛ مقدمة مؤلف؛ کتاب اول: مقاصد اساسی قانون اسلام؛ کتاب دوم: قانون جنگ؛ كتاب سوم: قانون صلح؛ اهمیت امان؛ نتیجه؛ مآخذ اولیه؛ مقدمه ؛ درباره مؤلف کتاب؛ مقدمه مترجم؛ مقدمة مؤلف؛ فهرست ها ؛ فهرست آیات؛ فهرست اشعار؛ فهرست نام ها؛ فهرست جای ها؛ فهرست کتاب ها؛ تصاویر