احکام زکات
سرشناسه : فلاح زاده ، محمدحسین ، ۱۳۳۸ -
عنوان و نام پدیدآور : احکام زکات / محمدحسین فلاح زاده .
مشخصات نشر : تهران : ستاد اقامه نماز و احیای زکات ، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهری : ۲۹ ص .؛ .م س ۲۱/۵ × ۱۱
شابک : ۱۵۰۰ ریال : ۹۶۴-۷۳۰۹-۹۶-۱ ؛ ۹۰۰۰ ریال : چاپ سوم ۹۷۸-۹۶۴-۷۳۰۹-۹۶-۷ : ؛ ۱۴۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۹۱ (فیپا).
یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۲.
یادداشت : عنوان روی جلد: زکات.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس .
عنوان روی جلد : زکات.
موضوع : زکات
شناسه افزوده : ستاد اقامه نماز و احیای زکات
رده بندی کنگره : BP۱۸۸/۴/ف ۸الف ۳ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۶
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۳-۱۷۰۰۱
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ فهرست ؛ احکام زکات؛ وظیفهٔ کشاورزان و باغ داران ؛ کسر مخارج؛ دو مساله: ؛ دو مسأله؛ وظیفهٔ دام داران؛ توضیح شرایط: ؛ نصاب گوسفند ؛ نصاب گاو ؛ نصاب شتر؛ چند مسأله: ؛ وظیفه سکّه داران ؛ توضیح شرایط:؛ مقدار زکات؛ توضیح مصارف زکات ؛ احکام مصرف زکات؛ مستحبات پرداخت زکات: