ویژگی های امام موعود (عج)
سرشناسه : طالعی عبدالحسین، ۱۳۴۰ - 
عنوان و نام پدیدآور : ویژگی های امام موعود (عج) / عبدالحسین طالعی 
مشخصات نشر : تهران : موسسه فرهنگی نبأ، ۱۳۹۵ .
مشخصات ظاهری : ۶۷ص. 
شابک: ۷ - ۵۶ - ۲۶۲-۶۰۰-۹۷۸ : ISBN 
بها: ۳۰۰,۰۰۰ ريال . 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا .
یادداشت : کتاب حاضر بازنویسی منتهی الامال نوشته عباس قمی ، باب چهاردهم ، دفتر دوم است. 
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس .
موضوع : محمد بن حسن (عج) ، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق . - - رویت. 
موضوع : محمد بن حسن (عج) ، امام دوازدهم ۲۵۵ ق . - - كرامتها. موضوع : قمی، عباس، ۱۳۱۹ - ۱۲۵۴ . منتهى الامال - اقتباسها. شناسه افزوده : قمی، عباس، ۱۳۱۹ - ۱۲۵۴ منتهی الامال. برگزیده 
رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۲ ب ۲۲۴/۴/۲ BP 
رده بندی دیویی : ۲۱۲ 
شماره کتابشناسی : ۳۹۵۱۳۸۲ 
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ سخن ناشر؛ سرآغاز؛ بخش اول : ویژگی های امام عصر علیه السلام؛ بخش دوم : اثبات وجود مبارک امام عصر علیه السلام؛ منابع بخش اول؛ منابع بخش دوم