راهبرد های روان شناختی تبلیغ (با مخاطبان جوان)
سرشناسه : کریمی ، عبدالعظیم ، ۱۳۳۵ -
عنوان و نام پدیدآور : راهبرد های روان شناختی تبلیغ (با مخاطبان جوان) / عبدالعظیم کریمی.
مشخصات نشر : تهران: ستاد اقامه نماز و احیای زکات، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهری : ۲۰۱ص.: جدول.
فروست : ستاد اقامه نماز و احیای زکات؛ ۱۴۰.
شابک : ۱۰۰۰۰ ریال : ۹۶۴-۷۳۰۹-۲۵-۲
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : چاپ قبلی: ستاد اقامه نماز، ۱۳۸۱.
یادداشت : چاپ نهم.
یادداشت : بالای عنوان: روان شناسی تبلیغات.
یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۰۰ - ۲۰۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : روان شناسی تبلیغات.
موضوع : اسلام -- تبلیغات
موضوع : تبلیغات -- جنبه های روان شناسی
موضوع : نوجوانان -- روان شناسی
موضوع : اسلام-- تبلیغات -- جنبه های روان شناسی
موضوع : Islam-- Missions -- Psychological aspects
شناسه افزوده : ستاد اقامه نماز و احیای زکات
رده بندی کنگره : BP۱۱/۵ /ت۲ک۴ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۰۴۵
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۵۷۱۱
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم مرضیه محمدی سر پیری
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب؛ پیشگفتار؛ مقدمه؛ بخش ۱: گستره و ابعاد تبلیغ؛ بخش ۲: حکمت های تبلیغ در حکایت های بلیغ؛ پیوست ها؛ منابع