بهشت سوسیالیسم
عنوان و نام پدیدآور : بهشت سوسیالیسم
مشخصات نشر : قم: موسسه در راه حق، ۱۳.
مشخصات ظاهری : ۸۱ ص.؛ ۱۲×۲۰ س م.
شابک : ۳۲ ریال
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : کتابنامه: ص.۷۹-۸۱.
موضوع : سوسیالیسم
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
رده بندی کنگره : HX۷۳/ب۹ ۱۳۰۰ی
رده بندی دیویی : ۳۳۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۷۴۹۳
خیر اندیش دیجیتالی: موسسه مددکاری و خیریه ایتام امام زمان (عج) شهرستان بروجن
ویراستار دیجیتالی: زینب رمضانی
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ پیشگفتار ؛ جنایت رهبران کمونیست به انقلابیون ؛ جنایت کمونیستها به ملتها ؛ جنایت کمونیستها به ملتها ؛ جنایت به پیروان ادیان ؛ جنایات کمونیستها به زندانیان ؛ دیکتاتوری کمونیسم ؛ اوضاع عمومی شوروی ؛ فساد اخلاق در شوروی ؛ چهره رهبران کمونیست ؛ فریبکاری رهبران کمونیست ؛ اعتراف به شکست مارکسیسم ؛ تذکر