رساله سیر و سلوک
سرشناسه: غیاثی کرمانی سید محمد رضا، ۱۳۳۸ -
عنوان قراردادی: رساله في السير والسلوك. شرح 
عنوان و نام پدیدآور: رساله سیر و سلوک: تحفه الملوک فی السیر و السلوک منسوب به علیه السلام بحرالعلوم بر اساس نسخه ی حضرت علیه السلام سید محمد حسین طهرانی / بازآفرین سید محمد رضا غیاثی کرمانی. 
مشخصات نشر: قم: مهر امیرالمومنین علیه السلام، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری: ۱۲۵ ص.؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س م.
شابک ۴-۲۴۶-۱۵۹-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی: فیپا 
یادداشت: کتاب حاضر شرح و بازنویسی کتاب « رساله فی السیر و السلوک » اثر محمد مهدی بن مرتضی بحر العلوم است. 
موضوع: بحر العلوم، محمد مهدی بن مرتضی، ۱۱۵۵ - ۱۲۱۲ ق. رساله في السير والسلوک - نقد و تفسیر
موضوع: آداب طریقت 
موضوع: *Customs of the order 
شناسه افزوده: حسینی طهرانی، سید محمد حسین، ۱۳۰۵ – ۱۳۷۴. ، مصحح
شناسه افزوده: بحرالعلوم محمد مهدی بن مرتضی، ۱۱۵۵ - ۱۲۱۲ ق. رساله في السير و السلوک. شرح
رده بندی کنگره: ۱۳۹۵ ۵۰۲۴ ر ۳ ب ۲۸۹/۶/ BP
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۸۴ .
شماره کتاب شناسی ملی: ۴۳۲۵۲۶۹ 
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم شهناز محققیان
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ درباره این کتاب:؛ گفتار برخی از بزرگان پیرامون این کتاب؛ گفتار برخی از بزرگان درباره سید مهدی بحرالعلوم:؛ نکته ای در پایان:؛ بخش اول: در رابطه با طرح کلی حقیقت سلوک الی الله و مقصد آن و شرح منازل عالم خلوص و عوالم قبل و بعد از آن در چهار فصل؛ بخش دوم: در رابطه با کیفیت سلوک و مسافرت الى الله در دو فصل