ارمغان اهل بیت (علیهم السلام): شامل غزلیات، مدایح، مراثی و نوحه های سینه زنی و زنجیرزنی
سرشناسه: ژولیده نیشابوری، حسن، - ۱۳۲۵
عنوان و نام پديدآور: ارمغان اهل بیت (علیهم السلام): شامل غزلیات، مدایح، مراثی و نوحه های سینه زنی و زنجیرزنی/ سراینده ژولیده نیشابوری
مشخصات نشر:تهران: جهان آرا، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری: ص ۳۶۶
شابک: ۹۶۴-۶۴۴۰-۳۷-۱۱۰۰۰۰ریال 
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی
يادداشت: چاپ دوم: بهار ۱۳۷۹؛ ۱۰۰۰۰ ریال
يادداشت: عنوان روی جلد: ارمغان اهل بیت (علیه السلام): برای عاشقان اهل بیت: شامل غزلیات،....
عنوان روی جلد: ارمغان اهل بیت (علیهم السلام): برای عاشقان اهل بیت: شامل غزلیات،
عنوان دیگر: ارمغان اهل بیت (علیهم السلام): برای عاشقان اهل بیت: شامل غزلیات،
موضوع: شعر فارسی -- قرن ۱۴
شعر مذهبی -- قرن ۱۴
رده بندی کنگره: PIR۸۰۷۷/و۷الف ۴ ۱۳۷۸
رده بندی دیویی: ۱فا۸/۶۲ژ۷۱الف ۱۳۷۸
شماره کتابشناسی ملی: م ۷۸-۶۳۰۸
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فهرست قبلی شامل غزليات - مدایح - مراثی ونوحه های سینه زنی و زنجیرزنی 
سراینده: ژولیده نیشابوری 
شاعر اهل بيت 
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم شهناز محققیان
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ فهرست کتاب؛ غزلیات (۱)؛ ستایش؛ مدایح؛ در وصف ولادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)؛ مراثی؛ نوحه های سینه زنی و زنجیر زنی