زلال اشک: شامل دو بیتی ها و تک بیتی ها و ...
سرشناسه: ژولیده نیشابوری، حسن، - ۱۳۲۵
عنوان و نام پديدآور: زلال اشک: شامل دو بیتی ها و تک بیتی ها و .../ سروده حسن ژولیده نیشابوری
مشخصات نشر: تهران: مفید، ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهری: ص ۱۲۸
شابک:۱۵۰۰ریال ؛ ۱۵۰۰ ریال ؛ ۱۵۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی
يادداشت: چاپ دوم:۱۳۷۹ ؛ ۵۰۰۰۰ ریال 
يادداشت:چاپ دوم: ۱۳۷۸؛ ۳۵۰۰ ریال
يادداشت: عنوان روی جلد: انا قتیل العبرات، زلال اشک.
عنوان روی جلد: انا قتیل العبرات، زلال اشک.
موضوع: شعر مذهبی -- قرن ۱۴
شعر فارسی -- قرن ۱۴
رده بندی کنگره: PIR۸۰۷۷/و ۷ ز ۸ ۱۳۷۳
رده بندی دیویی: ۱فا۸/۶۲ ژ۷۱ ز ۱۳۷۳
شماره کتاب شناسی ملی: م ۷۳-۱۲۰۰
زلال اشک 
سروده شاعر اهل البیت 
حسن ژولیده نیشابوری 
شامل دو بیتی ها و تک بیتی ها و... 
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم مریم محققیان
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ مقدمه؛ مرثیه سرایی در ادبیات؛ دو بیتی؛ «تک بیتی ها»؛ همراه با محرم: مراثی؛ «ترجیع بند» استقبال از محتشم؛ «مدایح»