مرگی در نور
سرشناسه : کفائی ، عبدالحسین
عنوان و نام پدیدآور : مرگی در نور / کفائی ( عبدالحسین ، مجید ).
مشخصات نشر : تهران : کتابفروشی زوار، ۱۳۵۹.
مشخصات ظاهری : نه ، ۴۶۴ ص.: مصور ( بخشی رنگی ).
یادداشت : عنوان روی جلد: مرگی در نور: زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه .
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس .
یادداشت : نمایه.
عنوان روی جلد : مرگی در نور: زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه .
موضوع : آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین ، ۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ق.
موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق.
رده بندی کنگره : DSR۱۴۵۳ /آ۲۶ک۷ ۱۳۵۹
رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۷۵۰۹۲
شماره کتابشناسی ملی : ۹۱۱۸۱۶
نام کتاب : مرگی در نور ( زندگی آخوند خراسانی ) 
نام مولف : عبدالحسین مجید کفائی
تاریخ تالیف : ۲۱ آذر ۱۳۵۸ شمسی
تاریخ چاپ : تیر ماه ۱۳۵۹
چاپ : شرکت چاپ افست گلشن
تعداد چاپ : دو هزار جلد
عکس مولف : محمد امین کاردان
کلیه حقوق محفوظ است
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم مرضیه امیدی
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ "سرآغاز"؛ فصل اول: شهر فرشتگان؛ فصل دوم: خانواده ی او؛ فصل سوم: سخنی که او را دگرگون ساخت؛ فصل چهارم: اشک های فراق؛ فصل پنجم: مردی که صاحب اسرار بود؛ فصل ششم: توقف در تهران؛ فصل هفتم: اقامت در نجف؛ فصل هشتم: مرگ فرزند؛ فصل نهم: در گذشت همسر؛ فصل دهم: روحی که در جستجوی کمال بود؛ فصل یازدهم: استادان محمد کاظم؛ فصل دوازدهم: هم درس های آخوند؛ فصل سیزدهم: معاصرین آخوند؛ فصل چهاردهم: مقام علمی و مجلس درس آخوند؛ فصل پانزدهم: شاگردان آخوند؛ فصل شانزدهم: آخوند و نهضت مشروطیت ؛ فصل هفدهم: کوشش برای استقرار مشروطیت؛ فصل هجدهم: آخوند و تجاوزات بیگانگان؛ فصل نوزدهم: سازش روس و انگلیس و اعتراضات آخوند؛ فصل بیستم : فرمان جهاد و در گذشت آخوند؛ فصل بیست و یکم: علل مرگ آخوند؛ فصل بیست و دوم: تشییع جنازه و مجالس ترحیم؛ فصل بیست و سوم: مرثیه هایی که در سوگ آخوند سروده شده؛ فصل بیست و چهارم: تألیفات آخوند؛ فصل بیست و پنجم: كفاية الاصول؛ فصل بیست و ششم: حاشیه نویسان بر کفایه؛ فصل بیست و هفتم: آراء فقهی آخوند؛ فصل بیست و هشتم: مدارس آخوند؛ فصل بیست و نهم: آن چه درباره خلقیات او گفته اند؛ فصل سی ام: آن چه دربارۀ فضائل او نوشته اند؛ فصل سی و یکم: فرزندان آخوند؛ فصل سی و دوم: هرگز نمی رد آنکه دلش زنده شد به عشق؛ فهرست مراجع؛ فهرست مندرجات؛ فهرست اعلام به ترتیب الفبایی ؛ تقدیم به عارفان روشندل