روایاتی چند پیرامون مقام امام
عنوان و نام پدیدآور : روایاتی چند پیرامون مقام امام / نویسنده هیئت تحریریه ی موسسه ی در راه حق .
مشخصات نشر : قم : موسسه در راه حق ، [۱۳۶۴؟].
مشخصات ظاهری : ۴۵ ص.
فروست : موسسه در راه حق ؛ ۹. سری و [اعتقادی].
شابک : ۴۰ ریال ؛ ۴۰ ریال (چاپ چهارم)
یادداشت : چاپ چهارم: اردیبهشت ۱۳۵۵.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس .
یادداشت : افست از روی چاپ ۱۳۵۵ با نام قبلی این موسسه : موسسه اصول دین .
موضوع : امامت
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
رده بندی کنگره : BP۲۳۳/ر۹ ۱۳۶۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۵
شماره کتابشناسی ملی : م ۶۴-۲۲۷۵
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ مقام امام؛ هادیان امت؛ دانایان به غیب و پنهانی ها؛ وارثان علوم؛ مأموران الهى؛ فهرست مندرجات؛ دیباچه ی سخن؛ تعریف حج وعمره؛ بخش ۱ : پرچم پیروز حق آشنایی اجمالی با حج و عمره و اماکن مربوطه؛ «بخش ۲» : فضیلت و فلسفه ی حج از دیدگاه آیات و روایات وتجزيه و تحليل کلی و جمع بندی؛ بخش سوم : پیرامون اعمال عمره تمتع؛ «ملحقات»؛ فهرست پرچم پیروز حق