نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم
سرشناسه : مصباح ، محمدتقی ، - ۱۳۱۳
عنوان و نام پدیدآور : نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم / از محمدتقی مصباح یزدی
مشخصات نشر : قم : موسسه در راه حق ، ۱۳۶۵.
مشخصات ظاهری : ص ۲۷۷
شابک : ۳۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : مارکسیسم -- نقد و تفسیر
موضوع : مارکسیسم -- دفاعیه ها و ردیه ها
رده بندی کنگره : HX۴۴/م ۶ن ۷
رده بندی دیویی : ۳۳۵/۴
شماره کتابشناسی ملی : م ۶۵-۳۲۶
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ پیشگفتار؛ نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم؛ درس اوّل : مسائل فلسفی یا جهان بینانه؛ درس دوم : مسأله احضار روح؛ درس سوم : «متافیزیک» در حال سکون و جمود؟؛ درس چهارم : مکتب مارکسیسم جهان بینی؛ درس پنجم : نوبت به چهارمین اصل از اصول ماتریالیسم دیالکتیک؛ درس ششم : اصول دیالکتیک؛ درس هفتم : مارکسیسم فکر و اندیشه؛ درس هشتم : مسائل فلسفه تاریخ و جامعه شناسی؛ درس نهم : رأی مارکسیسم؛ درس دهم : مبانی نظری ماتریالیسم؛ درس یازدهم : مسائل اقتصادی؛ درس دوازدهم : علم الاقتصاد مارکس؛ درس سیزدهم : آراء مارکس در «نظام اقتصادی»؛ برای مطالعه بیشتر بهترین کتب منتشر شده معرفی می شود