شفاعت
عنوان و نام پدیدآور : شفاعت [کتاب]/مولف : احمد مطهری - غلامرضا کاردان
مشخصات نشر : قم: موسسه در راه حق، ۱۳۵۹.
مشخصات ظاهری : ۲۵۴ص.
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۶۵۱۰۱
ناشر: مؤسّسه در راه حقّ. قم - صندوق پستی ۵ 
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم زهرا روؤفی
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ مقدمه؛ پیش گفتار؛ قرآن کریم و عقاید جاهلیت؛ بخش اول: آیات نفی؛ بخش دوم: حقیقت شفاعت: انواع شفاعت :؛ بخش سوّم: آیات مثبت شفاعت؛ بخش چهارم: شفیعان در درگاه الهی؛ بخش پنجم: حدود و مرز های شفاعت؛ بخش ششم: اشکالات شفاعت و پاسخ از آن ها؛ پا ورقی ها