چکیده ی چند بحث فلسفی
سرشناسه : مصباح ، محمد تقی ، ۱۳۱۳-
عنوان و نام پدیدآور : چکیده ی چند بحث فلسفی / از سلسله کنفرانسهای محمدتقی مصباح در لندن .
مشخصات نشر : قم : موسسه ی در راه حق و اصول دین ؛ تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، [۱۳۵۸].
مشخصات ظاهری : ۸۵ ص.
شابک : ۴۵ ریال ؛ ۴۵ ریال (چاپ دوم)
یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۵۹.
موضوع : فلسفه
شناسه افزوده : موسسه در راه حق
شناسه افزوده : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
رده بندی کنگره : BBR۱۴/م۵۳چ۸ ۱۳۵۸
رده بندی دیویی : ۱۸۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۱-۵۹۴۶
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ مفهوم فلسفه و سیر تاریخی آن؛ شناخت عقلانی و ارزش آن؛ ثابت و سیال