نهضت انسانها
سرشناسه : ژولیده نیشابوری ، حسن ، ۱۳۲۵ - ۱۳۸۶.
عنوان و نام پدیدآور : نهضت انسانها/ از ژولیده نیشابوری
مشخصات نشر : [تهران ]: کتابفروشی اسلام ، ۱۳۶۶.
مشخصات ظاهری : ص ۱۵۳
شابک : بها:۳۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عنوان از روی جلد.
موضوع : شعر مذهبی -- قرن ۱۴
موضوع : شعر فارسی -- قرن ۱۴
رده بندی کنگره : PIR۸۰۷۷/و۷ن۹ ۱۳۶۶
رده بندی دیویی : ۱فا۸/۶۲
شماره کتابشناسی ملی : م ۶۶-۵۴۰
حسن فرح بخش متخلص به ژولیده نیشابوری 
شامل 
قصاید - غزلیات - مصائب الائمه 
حق چاپ محفوظ به
تهران - کتابفروشی اسلام، بازار شیرازی - تلفن ۵۶۲۴۹۰ 
(و) 
تهران - کتابفروشی حمید خیابان خورشید - تلفن ۷۶۴۲۴۰ 
در سال ۱۳۵۷ بچاپ رسیده است
خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب: خانم شهناز محققیان
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات کتاب؛ اشاره؛ «مقدمه»؛ بخش اول : در وصف ولادت چهارده معصوم علیهم السلام؛ بخش دوم : مصائب الائمه؛ بخش سوم : غزليات