تفسير نور
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قرائتي، محسن، ۱۳۲۴ -
عنوان و نام پديدآور : تفسير نور / تاليف محسن قرائتي.
وضعيت ويراست : ويراست۲.
مشخصات نشر : تهران: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ۱۳۸۷-
مشخصات ظاهري : ۱۰ ج.
فروست : كتاب سال جمهوري اسلامي ايران؛ ۷۶.
شابك : دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۱۰-۱ ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۱:   ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۰-۲ ؛ ۶۰۰۰۰ ريال:ج.۲:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۱-۹ ؛ ۶۰۰۰۰ ريال ( ج.۲ ، چاپ چهارم ) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۳:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۲-۶ ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۴:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۳-۳ ؛ ۶۰۰۰۰ريال(ج.۴،چاپ چهارم) ؛ ج.۵:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۴-۰ ؛ ۶۰۰۰۰ ريال ( ج.۵ ، چاپ چهارم ) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۶:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۵-۷ ؛ ۶۰۰۰۰ ريال (ج.۶، چاپ دوم) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۶، چاپ سوم: ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۱۰-۱ ؛ ۷۰۰۰۰ريال (ج.۶، چاپ ششم) ؛ ۳۰۰۰۰ ريال: ج.۶،چاپ شانزدهم ۹۶۴-۵۶۵۲-۱۸-۹ : ؛ ۶۰۰۰۰ ريال: ج.۷:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۶-۴ ؛ ۶۵۰۰۰ ريال( ج.۷، چاپ پنجم) ؛ ۳۰۰۰۰ ريال (ج.۷، چاپ چهاردهم) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۸:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۷-۱ ؛ ۵۰۰۰۰ ريال( ج.۸، چاپ دوم) ؛ ۷۰۰۰۰ ريال (ج.۸، چاپ ششم) ؛ ۴۰۰۰۰ ريال (ج. ۸، چاپ چهاردهم) ؛ ج.۹:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۸-۸ ؛ ۵۰۰۰۰ ريال( ج.۹، چاپ سوم) ؛ ۷۰۰۰۰ ريال (ج.۹، چاپ ششم) ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: ج.۱۰:  ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۱-۰۹-۵ ؛ ۵۰۰۰۰ ريال(ج.۱۰،چاپ دوم) ؛ ۷۰۰۰۰ ريال(ج.۱۰، چاپ ششم)
يادداشت : چاپ قبلي: مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، ۱۳۸۵( ۱۲ ج.).
يادداشت : ج.۱ -۴، ۶- ۸ ( چاپ اول: ۱۳۸۸).
يادداشت : ج.۲ و ۵ ( چاپ چهارم : بهار ۱۳۸۹ ).
يادداشت : ج.۴ (چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۹)
يادداشت : ج.۶ و ۹ ( چاپ سوم:زمستان ۱۳۸۸).
يادداشت : ج.۶ (چاپ دوم: ۱۳۸۸).
يادداشت : ج. ۶ (چاپ ششم: تابستان ۱۳۹۰).
يادداشت : ج.۶ (چاپ شانزدهم: بهار ۱۳۸۶).
يادداشت : ج. ۶ (چاپ هشتم : ۱۳۹۱).
يادداشت : ج. ۷ ( چاپ پنجم: ۱۳۸۹).
يادداشت : ج.۷ (چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۸۶).
يادداشت : ج.۸ (چاپ ششم: تابستان ۱۳۹۰).
يادداشت : ج. ۸ (چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۸۷).
يادداشت : ج.۸ و ۱۰ (چاپ دوم : ۱۳۸۸).
يادداشت : ج.۹ (چاپ ششم: تابستان ۱۳۹۰).
يادداشت : ج.۱۰ (چاپ ششم: ۱۳۹۰).
يادداشت : عنوان ديگر: تفسير نور: شيوه اي نو در ارايه آسان و روان پيام هاي آيات.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.۱. سورههاي (۱ تا ۳) حمد، بقره و آل عمران.- ج.۲.سوره هاي (۴تا۶) نساء،مائده و انعام.- ج.۴.سوره هاي (۱۱تا۱۶) هود،يوسف،رعد،ابراهيم،حجر و نحل.- ج.۵.سوره هاي (۱۷-۲۱) اسراء،كهف،مريم،طه و انبياء.- ج.۶.سوره هاي( ۲۲ تا ۲۷) حج،مومنون،نور،فرقان، شعراء و نحل.- ج.۷. سوره هاي (۲۸ تا ۳۶) قصص، عنكبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، سبا، فاطر و يس.- ج.۸. سوره هاي ( ۳۷ تا ۴۵) صافات، ص، زمر، غافر، شوري، زخرف، دخان و جاثيه.- ج.۹.سوره هاي( ۴۶ تا ۶۱) احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق، ذاريات، طور، نجم.....-ج.۱۰.جمعه،منافقون الي فلق،ناس.
عنوان ديگر : تفسير نور: شيوه اي نو در ارايه آسان و روان پيام هاي آيات.
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
رده بندي كنگره : BP۹۸/ق۳۵ت۷ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۱۶۰۸۱۲۴
ص :۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اول؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم؛ جلد هفتم؛ جلد هشتم؛ جلد نهم؛ جلد دهم