حضرت امام علي بن موسي الرضا عليهماالسلام و خاندان نبوت در آثار سنايي
مشخصات كتاب:
حضرت امام علي بن موسي الرضا عليهماالسلام و خاندان نبوت در آثار سنايي
برگرفته از نامه آستان قدس
مهدوي دامغاني، محمود
مشخصات نشر: [بي جا]: [بي نا]، انتشارات، ۱۳xx
مشخصات ظاهري: ۹۶ ص.
وضعيت فهرست نويسي: در انتظار فهرست نويسي (اطلاعات ثبت)
شماره كتابشناسي ملي:  ۱ ۸ ۹ ۶ ۹ ۲ ۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ حكيم سنايي در چند سطر؛ حرم مطهر رضوي در قرن چهارم و پنجم؛ حضرت علي؛ حضرت زهرا؛ حضرت امام حسن؛ حضرت امام حسين؛ برخي از ائمه ديگر شيعه؛ پاورقي