مروري بر پاره اي از سيرت و رهنمودهاي اخلاقي و تربيتي حضرت رضا عليه السلام
مشخصات كتاب:
برگرفته از كتاب كنگره جهاني حضرت رضا عليه السلام (نخستين: ۱۳۶۳: مشهد)
عنوان و نام پديدآور: مجموعه آثار نخستين كنگره جهاني حضرت رضا عليه السلام / مولف حجتي، محمد باقر.
مشخصات نشر: [مشهد]: كنگره جهاني حضرت رضا عليه السلام ، انتشارات، ۱۳۶۵.
مشخصات ظاهري: ص ۶۳۸
 فروست: (كنگره جهاني حضرت رضا عليه السلام  ؛ ‬۴)
وضعيت فهرست نويسي: فهرست نويسي قبلي
يادداشت: كتابنامه  ص  [] ۵۶۵ - ۵۶۴
موضوع: علي بن موسي (ع  ، امام هشتم، ۲۰۳ - ۱۵۳ق  - - كنگره ها
رده بندي كنگره: BP۴۷ / ۳۵‭ / ك ۹ ۱۳۶۳
رده بندي ديويي: ۹۵۷ / ۲۹۷
شماره كتابشناسي ملي: ‭م ۶۵ - ۳۰۴
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ امام رضا عليه السلام در مقام و پايگاه رضا به قضاء الهي؛ درجات و مراتب رضا؛ سكوت حكيمانه - يا - راهي فراسوي خير و سعادت؛ مواسات و دلسوزي نسبت به ديگران ؛ تحليل رواني حالت عجب و خود پسندي و غائله هاي سوء آن؛ ادب و نزاكت و ظرافت؛ پاورقي