ماهنامه موعود شماره ۱
مشخصات كتاب:
سرشناسه:ماهنامه موعود،۱۳۷۶
 عنوان و نام پديدآور:شماره ۱ ماهنامه موعود- فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۶/ ماهنامه موعود 
ناشر چاپي : ماهنامه موعود
 مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان  ۱۳۹۰.‬
 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و ماهنامه 

عناوين اصلي كتاب شامل:
شماره ۱ - فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۶