ماهنامه موعود شماره۲
مشخصات كتاب:
سرشناسه:ماهنامه موعود،۱۳۷۶
‏عنوان و نام پديدآور:شماره ۲ - خرداد و تير ۱۳۷۶/ ماهنامه موعود‌.
ناشر چاپي : ماهنامه موعود
‏مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان‌، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و ماهنامه 

عناوين اصلي كتاب شامل:
شماره ۲ - خرداد و تير ۱۳۷۶