ماهنامه موعود۱۵
مشخصات كتاب:
سرشناسه:ماهنامه موعود،۱۳۷۸
 عنوان و نام پديدآور:شماره ۱۵ - مرداد و شهريور ۱۳۷۸/ ماهنامه موعود 
ناشر چاپي : ماهنامه موعود
 مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳۹۰.‬
 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و ماهنامه 
عناوين اصلي كتاب شامل:
شماره ۱۵ - مرداد و شهريور ۱۳۷۸