ماهنامه موعود۱۷
مشخصات كتاب:
سرشناسه:ماهنامه موعود،۱۳۷۸
 عنوان و نام پديدآور:شماره ۱۷ - آذر و دي ۱۳۷۸/ ماهنامه موعود 
ناشر چاپي : ماهنامه موعود
 مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان  ۱۳۹۰.‬
 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و ماهنامه 
موضوع:
عناوين اصلي كتاب شامل:
شماره ۱۷ - آذر و دي ۱۳۷۸