امام حسين (ع)در منظر اهل سنت و تشيع 
مشخصات كتاب:
نويسنده :محمد اسماعيل زاده 
ناشر : مشعر
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ؛ برخي از روايات وارده از پيامبر اكرم در عظمت امام حسين (ع)؛ خبر دادن رسول خدا از شهادت امام حسين (ع)؛ موجبات نهضت عاشورا؛ هدف از نهضت عاشورا؛ آثار و نتايج نهضت عاشورا؛ نوگرايي در ميان اهل سنت