او متولد شده است
مشخصات كتاب:
نويسنده:محمد باقر ايرواني
ناشر:بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ انواع شبهه درباره ي ولادت حضرت ؛ چهار قضيه ي مهم براي اثبات ولادت امام مهدي؛ عوامل يقين آور؛ حساب احتمالات ؛ پاورقي