خانواده امام مهدي (عج)
مشخصات كتاب:
نويسنده:واحد تحقيقات موسسه فرهنگي تبيان
ناشر:موسسه فرهنگي تبيان
عناوين اصلي كتاب شامل:
مهدي در آغوش عشق؛ مهدي از فرزندان پيامبر (ص)؛ نور ديده علي (ع)؛ مهدي فاطمه (س)؛ يادگار حسن و حسين (ع)؛ پدر؛ مادر؛ سرگذشتي شگفت انگيز؛ فراتر از رؤيا؛ آن رؤياي پرشكوه؛ لحظه لحظه، انتظار؛ تدبيري براي وصال؛ پس از شهادت پدر