عبدالعظيم حسني و روايات مهدويت 
مشخصات كتاب:
نويسنده : عليرضا هزار
ناشر: بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ زندگاني عبدالعظيم حسني؛ مقام او نزد ائمه اطهار؛ سخن امام هادي درباره وي ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده چهار هجري؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده پنجم هجري ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده هفتم ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده هشتم ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده نهم ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده يازدهم ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده دوازدهم ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده سيزدهم ؛ نظر دانشمندان شيعه درباره او در سده چهاردهم ؛ عبدالعظيم حسني و روايات مهدويت