خديجه (س) در قرآن
مشخصات كتاب:
نويسنده : جمعي از نويسندگان
ناشر: www.aviny.com
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ خديجه پاك و برگزيده...؛ نقش حضرت خديجه در بي نيازي رسول الله از نظر مالي و...