شناخت مختصري از زندگاني امام حسن (ع)
مشخصات كتاب:
نويسنده : جمعي از نويسندگان 
ناشر : مجله حوزه
عناوين اصلي كتاب شامل:
تولد و كودكي؛ كمالات انساني؛ در جود و بخشش امام حسن داستانها گفته اند؛ بيعت مردم با حسن بن علي؛ همسران و فرزندان امام حسن (ع)