احكام نجوم از ديدگاه امام صادق (ع)
مشخصات كتاب:
مؤلف: علي زماني قمشه اي
ناشر: درسهايي از مكتب اسلام، شماره ۱۰ سال ۷۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ منجمان يهود از نبوت حضرت محمد خبر دادند؛ نظر امام صادق؛ نظر فقها درباره علم نجوم؛ نظر شيخ بهائي؛ نظر صاحب جواهر؛ پاورقي