صهباي دانش : دانش اندوزي در سيره عملي امام صادق (ع)
مشخصات كتاب:
نويسنده : نجمه كرماني
ناشر: ماهنامه ياس

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ دانش در گستره دين؛ دانش و بينش از نگاه امام صادق؛ كم ارزشي عبادت بدون علم و انديشه؛ وسواس، زاييده بي دانشي؛ ضرورت مراجعه به دانايان؛ ضرورت وجود كارشناس دين؛ امام، كانون علم الهي؛ جويندگي و يابندگي حقيقت