نگاهي به سيره امام صادق (ع)
مشخصات كتاب:
نويسنده : محمد ابواحسان
ناشر: ماهنامه كوثر، شماره ۴۰

عناوين اصلي كتاب شامل:
كار و تلاش و دستگيري از مستمندان؛ ساده زيستي و همرنگي با مردم؛ پاورقي