تحريف سيره و سنت پيامبر توسط معاويه
مشخصات كتاب:
نوع: مقاله
پديدآور: مروجي طبسي، محمدجواد
عنوان و شرح مسئوليت: تحريف سيره و سنت پيامبر توسط معاويه [منبع الكترونيكي] / محمدجواد مروجي طبسي
توصيف ظاهري: ۱ متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (۱۳ بايگاني: ۲۷.۵KB)
موضوع: محمد (ص)، پيامبر اسلام
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ روش هاي معاويه در تحريف سيره نبوي؛ تمسخر سعد؛ تمسخر ابوقتاده؛ اهانت و اخراج؛ تهديد ناقلان حديث؛ برخورد با سيره و سنت پيامبر؛ توبيخ راويان و به فراموشي سپردن روايات؛ اظهار رأي در برابر سنت پيامبر؛ تحريف مقصود پيامبر؛ صرف بيت المال براي تطميع؛ انكار سنت پيامبر؛ ميراندن سنت و احياي بدعت؛ پاورقي