وظائف مسلمانان در برابر پيامبر
مشخصات كتاب:
نويسنده : جعفر سبحاني
ناشر : مشعر
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ اطاعت از پيامبر؛ احترام پيامبر؛ مجادله با پيامبر ممنوع است؛ رعايت وقت پيامبر؛ ايذاء و آزار پيامبر حرام است؛ وظيفه مسلمانان نسبت به فرزندان او؛ درود بر پيامبر؛ خيانت بر پيامبر حرام است؛ درخواست استغفار از پيامبر؛ پاورقي