حقيقت امامت در چشمه سار وجود امام جواد (ع)
مشخصات كتاب:
مؤلف: محمد صمدي
ناشر:روزنامه قدس 

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ تولد و امامت؛ شكوفايي و حقيقت امامت در وجود امام جواد؛ اعتراف معتصم عباسي به امامت آن حضرت؛ پايان سخن؛ پاورقي