امام حسين (ع) و علم به شهادت 
مشخصات كتاب:
نويسنده : سيد نورالدين شريعتمدار جزائري 
ناشر : سيد نورالدين شريعتمدار جزائري 

عناوين اصلي كتاب شامل:
خلاصه ؛ مقدمه؛ گستره علم پيامبر و امام ؛ علم امام از ديدگاه قرآن و روايات ؛ امام حسين و علم به شهادت ؛ پيروي از حكم شرع با علم عادي ؛ شهادت سعادت است ؛ روشنگري و ارشاد؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ علم به شهادت و حرمت اضرار به نفس