بعد سياسي و احياي عاشورا از منظر فقه
مشخصات كتاب:
 شماره كتابشناسي ملي : ايران‭۸۱-۴۹۸۶۵
 سرشناسه : رحماني محمد
 عنوان و نام پديدآور : بعد سياسي و احياي عاشورا از منظر فقه رحماني محمد
 منشا مقاله : ، حكومت اسلامي ش ۲۷، (بهار ۱۳۸۲): ص ۱۹۵ - ۲۳۴.
 توصيفگر : قيام عاشورا
 توصيفگر : فقه 
 توصيفگر : تشيع 
 توصيفگر : فقه سياسي 
 توصيفگر : احاديث 
 توصيفگر : پاداش الهي 
 توصيفگر : احاديث ضعيف 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ قاعده تسامح در ادله سنن؛ بحث سندي؛ مدلول روايات؛ مقام ثبوت؛ مقام اثبات؛ تحقيق در مطلب؛ احكام فقهي تربت سيدالشهداء؛ حرمت اهانت؛ برداشتن كام نوزادان؛ سجده بر تربت؛ تهيه تسبيح؛ استشفا؛ مخلوط كردن با حنوط؛ نوشتن آيات و شهادت (توحيد، نبوت و امامت) بر كفن؛ همراهي با مرده در قبر؛ استحباب خوردن تربت سيدالشهداء به قصد تبرك، در عصر عاشورا؛ افطار در عيد فطر با تربت؛ همراهي تربت براي امان؛ همراهي با اثاثيه؛ بوييدن و بوسيدن تربت سيدالشهداء؛ غسل كردن براي برداشتن تربت؛ استحباب تبرك به كربلا؛ بطلان فروش تربت به كافر؛ تخيير ميان قصر و اتمام در حائر حسيني؛ مباحث ديگر؛ احكام عزاداري سيدالشهداء؛ تسليت گويي؛ سلام كردن بر حسين در هر روز؛ استحباب سرودن شعر و نوحه سرايي؛ آرزوي بودن با امام حسين؛ گريه بر سيدالشهداء؛ تباكي؛ مصاديق عزاداري؛ تحريف در مراسم عاشورا؛ احكام فقهي زيارت؛ وجوب و يا استحباب مؤكد زيارت؛ استحباب زيارت امام حسين در حال خوف؛ استحباب غسل زيارت؛ احكام ديگر زيارت سيدالشهداء؛ آداب زيارت؛ اقسام زيارت سيدالشهداء؛ آب؛ استحباب ياد حسين به هنگام نوشيدن آب؛ برداشتن كام نوزاد با آب فرات؛ غسل با آب فرات؛ استحباب لعن قاتلان امام حسين پس از نوشيدن آب؛ نوشيدن از آب فرات؛ پاورقي