تبيين يك تحريف
مشخصات كتاب:
نويسنده : عبدالرحيم قنوات
ناشر : عبدالرحيم قنوات
عناوين اصلي كتاب شامل:
چكيده؛ ورود اسيران اهل بيت به كربلا در روز بيستم؛ پاورقي