تحريف قيام حسيني در مكتب تاريخنگاري اسلامي ايران
مشخصات كتاب:
نويسنده : نوروز اكبري زادگان
ناشر : نوروز اكبري زادگان 
عناوين اصلي كتاب شامل:
چكيده؛ مقدمه؛ سخني در باب منابع؛ مواردي از تحريفات نهضت حسيني در اين منابع؛ پاورقي