جلوه هاي عزت و افتخار در ادبيات فارسي
مشخصات كتاب:
 شماره كتابشناسي ملي : ايران‭۸۱-۳۸۶۴۵
 سرشناسه : آل ياسين تقي 
 عنوان و نام پديدآور : جلوه هاي عزت و افتخار در ادبيات فارسي آل ياسين تقي 
 منشا مقاله : ، معرفت ش ۵۹ ، (آبان ۱۳۸۱): ص ۵۵ - ۵۹.
 توصيفگر : جاودانگي 
 توصيفگر : ايمان 
 توصيفگر : حسين بن علي ع ، امام سوم 
 توصيفگر : شهادت 
 توصيفگر : جهاد
 توصيفگر : عزت نفس 
 توصيفگر : ادبيات فارسي 
 توصيفگر : زينب بنت علي بن ابيطالب س 
 توصيفگر : فضايل اخلاقي 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ چرا انسان به «جاودانگي» مي انديشد؟؛ عزت و ذلت از ديدگاه اسلام؛ عزت و ذلت در گفتار علوي؛ عزت و افتخار حسيني؛ افشاگري شجاعانه؛ نقش زينب؛ عزت و ذلت از زبان ادبيات