جلوه هايي از شخصيت امام حسين (ع) در مبارزه با تحريف
مشخصات كتاب:
عنوان : جلوه هايي از شخصيت امام حسين (ع) در مبارزه با تحريف
پديدآورندگان : امام سوم حسين بن علي(ع)(توصيف گر)
 بهشتي، احمد، ۱۳۱۴-(پديدآور)
ناشر : فصلنامه مصباح، زمستان ۱۳۷۴ - شماره ۱۶
نوع : متن
جنس : مقاله
 الكترونيكي
زبان : فارسي
توصيفگر : تحريف 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ حقيقت تحريف از ديدگاه راغب اصفهاني؛ موقعيت بني اميه تا زمان يزيد؛ ابعاد تحريف؛ پاورقي