حسين بن علي عليه السلام در گفتار و رفتار رسول الله(ص)(بر اساس مهم ترين منابع اهل سنت)
مشخصات كتاب:
نوع:مقاله
پديدآور:زكي، ناظر حسين(حميد)
عنوان و شرح مسئوليت:حسين بن علي عليه السلام در گفتار و رفتار رسول الله (ص) (بر اساس منابع اهل سنّت) [منبع الكترونيكي] / ناظر حسين (حميد) زكي
توصيف ظاهري:۱ متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (۱۰ بايگاني: ۷۰.۵KB)
موضوع:حسين بن علي (ع)، امام سوم
احاديث
محمد (ص)، پيامبر اسلام
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ؛ اذان گفتن پيامبر در گوش هاي حسين؛ عقيقه پيامبر براي حسنين ؛ تعويذ پيامبر براي حسنين ؛ ناراحت شدن پيامبر به جهت گريه حسين ؛ زبان پيامبر در كام حسنين براي رفع عطش آنان ؛ بوسيدن لب هاي حسين ؛ بالا رفتن حسين بر سينه پيامبر؛ حسين از من است و من از حسين ؛ نظر به سيماي حسين نظر به سيماي پيامبر؛ شباهت حسين به رسول الله؛ حسنين ريحانه پيامبر؛ حسنين بر كتف پيامبر؛ حسنين سرور جوانان بهشت ؛ تزيين بهشت به حسنين ؛ خبر دادن جبرئيل به شهادت و محل شهادت امام حسين ؛ دستور پيامبر به ياري حسين ؛ گذاردن حضرت رسول تربت امام حسين را در نزد ام سلمه و خون آلود شدنش در روز عاشورا؛ خواب ديدن ام سلمه و ابن عباس رسول خدا را در هنگام شهادت امام حسين ؛ امام حسين ثمره پيامبر؛ محاربه با اهل بيت: محاربه با رسول الله؛ بني اميه شجره ملعونه و مبغوض رسول الله