خون و پيام 
مشخصات كتاب:
عنوان : خون و پيام
پديدآورندگان : تقي زاده، مهرداد، ۱۳۵۹-(پديدآور)
ناشر : مهرداد تقي زاده
نوع : متن
جنس : مقاله
 الكترونيكي
زبان : فارسي
توصيفگر : امر به معروف و نهي از منكر
نماز[۲] 
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ چرا نماز جماعت در ميدان جنگ اقامه شد؟؛ وفاداري ياران عاشورا؛ وفاي ياران حسين ؛ دفاع از رهبر و حجت