چراغ هدايت
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،۱۳۹۱
 عنوان و نام پديدآور:چراغ هدايت/ مهدي آقابابايي .
 مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳۹۱.‬
 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 
موضوع: امام حسين (ع)
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ سخنان دانشمندان خارجي درباره ي امام حسين عَلَيْهِ السَّلَام؛ سيري در سيره ي عزاداران عالمان ر باني؛ پي نوشت؛ اسناد و مدارك كتاب