دانستنيهاي علمي درباره ي ريش و ريش تراشي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،۱۳۹۱
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي علمي درباره ي ريش و ريش تراشي/ مهدي آقابابايي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 
موضوع: امام حسين (ع) - عزاداري

عناوين اصلي كتاب شامل:
ثواب و هديه به محضر:؛ مقدمه؛ فصل اول تاريخچهي ريش گذاشتن؛ فصل دوم؛ ريش تراشي از نظر دانشمندان و پزشكان؛ فصل سوم، ريش تراشي از نظر روان شناسي؛ فصل چهارم، تراشيدن ريش از منظر قرآن؛ فصل پنجم، سيره ي عمليه ي انبياء و اولياء دليل بر ريش گذاشتن و دليل عقلي بر لزوم ريش گذاشتن؛ فصل ششم؛ احاديث درباره ي ريش و ريش تراشي؛ فصل هفتم؛ شارب (سبيل)؛ فصل هشتم؛ ديه آسيب رساندن به ريش؛ فصل نهم؛ جويدن مو و امراض آن؛ فصل دهم؛ داستاني درباره ي ريش تراشي؛ فصل يازدهم؛ فتاوي مراجع و علماء قديم؛ پي نوشت؛ فهرست منابع و مآخذ