نقش عزاداري امام حسين و شعائر عاشورا در تداوم سنت احياي دين
مشخصات كتاب:
محمود يزدي مطلق (فاضل) 
عناوين اصلي كتاب شامل:
چكيده؛ امام حسين و توحيد؛ نماز؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ ولايت و اهل بيت؛ وحدت و اتحاد ميان جامعه اسلامي؛ گريستن بر امام حسين اجر و ثواب دارد؛ نشر معارف اسلامي؛ درس آزادي؛ تولي و تبري؛ توسل و شفاعت؛ توبه و رجوع الي الله؛ عشق و عرفان؛ تأكيد بر حفظ آداب ديني؛ زن و دفاع از حق؛ نقش عزاداري سيدالشهدا در پديد آمدن يك انقلاب فرهنگي؛ هنرهاي مذهبي؛ دفاع در برابر دشمن؛ تبليغات؛ خيرات و صدقات جاريه؛ يك نكته؛ پاورقي